Mesto za reklamu
  1. 10. 2019.

Влада Републике Србије донела је на данашњој седници Уредбу којом се одређује тарифа по којој адвокати пружају бесплатну правну помоћ, по којој се састављају јавнобележничке исправе и посредује у решавању спорова када су странке корисници бесплатне правне помоћи.

Уредба, која је донета на предлог министра правде, предвиђа да за бесплатну правну помоћ, коју пружају адвокати, за састављање јавнобележничке исправе и посредовање у решавању спора, јединица локалне самоуправе исплаћује пружаоцу целокупну накнаду и доставља поменутом министарству захтев за исплату 50 одсто исплаћене накнаде.

На данашњој седници Владе утврђен је Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, који ће бити упућен Народној скупштини на усвајање.

Најзначајније измене и допуне Предлога закона су: прописивање обавезе резидентног правног лица, које се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, да подноси годишњи извештај о контролисаним трансакцијама које се одвијају у оквиру групе, имајући у виду то да је Република Србија, као члан Инклузивног оквира БЕПС (Аction Plan on Base Erosion and Profit Shifting), преузела обавезу усклађивања прописа са минималним стандардима БЕПС акционог плана.

Циљ акционог плана је спречавање ерозије пореске основице и премештања добити у земље са ниском или непостојећом пореском стопом у којима се економска активност уопште не одвија или се одвија у малом обиму.

Измене се односе и на усклађивање закона који уређује опорезивање добити правних лица са Законом о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима, у смислу признавања расхода банке у висини износа дуга који сноси банка, у складу са тим законом.

На седници је утврђен и Предлог закона о изменама и допунама Закона о царинској тарифи, којим се омогућава увоз пољопривредних и шумских трактора за индустријску монтажу свих снага (поред постојећих снаге од 18 до 37 кW), уз ниже царинске стопе.

Ова мера је усмерена ка домаћим фабрикама које се баве серијском монтажом свих врста трактора, а омогућиће повећање ангажованости постојећих производних капацитета и домаће радне снаге, уз повећање конкурентности на домаћем и страним тржиштима.

Такође, успоставља се обавеза, не само примене, него и објављивања одлука о сврставању одређене робе које доноси Комитет за хармонизовани систем Светске царинске организације и Европска комисија у Службеним гласнику РС. Овакав вид транспарентности знатно ће олакшати рад царинских службеника и привреде.

На седници је утврђен и Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, који предвиђа да се од 1. јануара 2020. године уводи ослобађање од пореза на употребу моторних возила – за моторна возила чији је један од погона електрични (хибридна возила).

Такође, од 1. јануара 2020. године уводи се ослобађање од пореза на употребу пловила – за пловила за којa је обвезник пореза Министарство унутрашњих послова.

Уведена је пореска олакшица лицима којима је издата исправа за ношење оружја, а која су власници више комада регистрованог оружја за личну безбедност.

Такође, прецизиране су и поједине одредбе које уређују порез на регистровано оружје у циљу усаглашавања са Законом о оружју и муницији, као и одредбе које уређују достављање података Пореској управи за потребе утврђивања пореза.

На седници је утврђен Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске у области вода, којим се, након усвајања у Парламенту, омогућује његово ступање на снагу.

Влада је, на основу процене локалних самоуправа, определила додатна средства у оквиру државног програма обнове објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године, у износу од 10 милиона динара.

Због обима и сложености послова у отклањању последица поплава, даље израде потребне пројектне документације и непредвиђених и додатних радова које је неопходно извести, ова средства биће упућена локалним самоуправама које су у обавези да радове заврше у прописаном року – до 31. децембра 2019. године.

На данашњој седници увојена је Одлука о образовању Одбора за праћење реализације Програма промоције предузетништва и самозапошљавања, којем ће председавати директор Канцеларије за управљање јавним улатањима Марко Благојевић.

„Српска стварност“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here