Mesto za reklamu

OLAKŠANO OSNIVANJE FIRMI

Svi budući preduzetnici mogu da registruju svoju delatnost u Agenciji za privredne registre (APR) elektronskim putem, jer je to najbrža i najjeftinija procedura osnivanja privrednih subjekata.

Kako se navodi u saopštenju Vlade, od početka ove godine, preduzetnici mogu da se registruju u APR bez dolaska na šalter, putem interneta. Elektronska registracija preduzetnika jeftinija je (iznosi 1.000 dinara) od one u papirnom obliku (1.500 dinara) i obuhvata dva koraka: elektronsku prijavu i elektronsko rešenje o registraciji.

Detaljno objašnjenje postoji na sajtu APR, gde se nalazi poseban odeljak “eRegistracija osnivanje preduzetnika” (u odeljku Preduzetnik i odeljku eUsluge) gde su postavljena sva neophodna objašnjenja, korisnička i video uputstva. Elektronska prijava se popunjava u aplikaciji preko portala APR-a i potpisuje se kvalifikovanim elektronskim sertifikatom preduzetnika ili ovlašćenog podnosioca prijave.

Takođe, omogućeno je elektronsko plaćanje komercijalnim platnim karticama. Zatim, elektronsko rešenje o registraciji novog preduzetnika APR dostavlja na imejl registrovanog preduzetnika ili ovlašćenog podnosioca e-prijave.

Vlada Srbije je saopštila da je elektronski sertifikat, koji je potreban radi podnošenja e-registracione prijave osnivanja, neophodan i za dalji rad preduzetnika, poput podnošenja poreske prijave, koje se po zakonu obavlja isključivo elektronskim putem preko portala Poreske uprave.

“Važno je reći i da privredni subjekti prilikom otvaranja računa nisu dužni da bankama dostavljaju rešenja o registraciji u papirnoj formi, overeno pečatom registratora, jer postojeći propisi omogućavaju da se potrebna dokumentacija dostavlja u elektronskoj formi, a i banka može neposredno da ostvari uvid u Registar privrednih subjekata koje vodi APR na svojoj internet stranici”, navode u APR.

Evo i konkretnog uputstva koje oficijelno navodi APR:

eRegistracija osnivanja preduzetnika

Za eRegistraciju osnivanja preduzetnika potrebno je da punoletno fizičko lice poseduje:

 • kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji,
 • instaliran čitač elektronskih kartica,
 • Visa ili MasterCard platne kartice za plaćanje naknada.

eRegistracija osnivanja preduzetnika se vrši u sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika Agencije za privredne registre.

Početni korak za korisnike koji prvi put pristupaju sistemu je kreiranje naloga u navedenom sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika. APR je, kao pomoć, pripremila detaljno video uputstvo o kreiranju naloga.

Ukoliko ste sistemu već pristupali, isti korisnički nalog možete iskoristi za eRegistraciju osnivanja preduzetnika. Potrebno je samo da uneste Vašu elektronsku poštu i lozinku. Za slučaj da ste zaboravili lozinku, pogledajte video uputstvo zaboravljena lozinka.

eRegistraciju osnivanja preduzetnika Vam može olakšati video uputstvo o osnivanju preduzetnika ili naše uputstvo za korisnike u pdf formatu.

Elektronski potpis se koristi za potpisivanje elektronske registracione prijave, ali i za potpisivanje dokumenata koji mogu biti prilozi uz elektronsku prijavu. Potpisivanje dokumenata vrši se putem aplikacije za elektronsko potpisivanje, koju uz uputstvo za korišćenje možete preuzeti posredstvom sledećeg linka: http://aplikacije3.apr.gov.rs/ElektronskoPotpisivanje.

Pitanja vezana za eRegistraciju osnivanja preduzetnika možete uputiti i našem Info centru na broj telefona 011 20 23 350, a možete pisati i na adresu preduzetnici@apr.gov.rs. Na raspolaganju Vam je i tehnička podrška APR koja pruža pomoć oko aplikacija sistema za centralizovano prijavljivanje korisnika i njihova adresa je sd@apr.gov.rs.

Korisno je znati!

eRegistracija osnivanja preduzetnika je osmišljena tako da usmerava korisnika tokom unosa podataka da ispravno i u skladu sa relevantnim propisima popuni registracionu prijavu.  Na ovaj način se otklanjaju najčešći nedostaci u prijavi koji dovode do negativne odluke registratora.

Za osnivanje preduzetnika elektronskim putem važe i primenjuju se iste odredbe Zakona o privrednim društvima koje se odnose na naziv preduzetnika, sedište, delatnost, prekid obavljanja delatnosti itd.

Registrator proverava ispunjenost uslova za registraciju (u pogledu zauzetosti naziva, poslovnog imena ili u vezi sa unetom šifrom delatnosti) tek nakon podnošenja e-registracione prijave. Iako sistem u velikoj meri sâm opominje da je došlo do neispravnog unosa, prethodno navedene stavke ne proverava, pa se može desiti da  uspešno podnesete e-prijavu ali da ne dobijete pozitivnu odluku kojom se ona usvaja (npr. naziv preduzetnika već postoji u bazi podataka APR kao takav). U sistemu su posebno označena polja koja se obavezno popunjavaju, kao i dugme „i“ koje pruža više informacija. Podnosilac sâm mora da vodi računa o pravopisu ili načinu unosa prezimena na latinici koja sadrže slova Č, Ć, Ž, Š i Đ (npr. PETROVIĆ i PETROVIC, ČAČIĆ i CACIC, ŠUŠA i SUSA, ĐURIĆ i DJURIĆ), pošto u postupku registracije ne postoji mogućnost izmene unetih podataka, odnosno e-prijava se usvaja u celini tako kako je popunjena i podaci se registruju isključivo onako kako ih je podnosilac uneo.

Najčešća pitanja u vezi eRegistracije osnivanja preduzetnika

 1. Ko može da ponese e-prijavu kroz sistem za eRegistraciju osnivanja preduzetnika?

E-prijavu može da podnese fizičko lice (budući preduzetnik) ili lice koje za podnošenje prijave osnivanja Agenciji punomoćjem ovlasti budući preduzetnik (punomoćnik).

Ukoliko je podnosilac budući preduzetnik, prijavu potpisuje svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Ukoliko je podnosilac punomoćnik, on potpisuje prijavu svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom, a u prilogu mora biti punomoćje u formi elektronskog dokumenta (potpisano od strane budućeg preduzetnika njegovim elektronskim potpisom).

 1. Da li uz e-prijavu treba da priložim fotokopiju lične karte u PDF formatu?

Ne, identitet podnosioca i fizičkog lica preduzetnika proverava sistem validacijom kvalifikovanog elektronskog potpisa podnosioca.

 1. Šta sve treba uneti u polje poslovno ime preduzetnika prilikom popunjavanja e-prijave?

U sistemu za eRegistraciju osnivanja preduzetnika, u polje POSLOVNO IME PREDUZETNIKA treba uneti:

 • lično ime,
 • oznaku pravne forme (PREDUZETNIK ili PR),
 • mesto sedišta.

Ova tri podatka će sistem sam preuzeti iz već popunjenih podataka u zaglavlju. Na primer, nakon unetih podataka o adresi podnosioca prijave, aplikacija automatski istu adresu upisuje i kao mesto sedišta preduzetničke radnje. U slučaju da se adresa podnosica prijave i adresa sedišta preduzetničke radnje razlikuju, podnosilac treba samo da ispravi adresu sedišta radnje.

Važne napomene:

Naziv nije obavezan pa se polje ŽELjENI NAZIV  može ostaviti prazno.

Ako podnosilac odluči da preduzetnička radnja ima naziv, mora da popuni polje ŽELjENI NAZIV. Ukoliko u polje ŽELjENI NAZIV podnosilac ne unese nikakav podatak, sistem neće dozvoliti unos naziva u polje PUNO POSLOVNO IME.

Naziv ne sme biti zauzet ili sličan već registrovanom nazivu drugog preduzetnika, što podnosilac može utvrditi pre podnošenja prijave pretragom registrovanih preduzetnika i njihovih naziva u pretragama podataka.

Ukoliko je naziv unet u e-prijavu, mora biti popunjeno i polje OPIS PRETEŽNE DELATNOSTI.

Opis pretežne delatnosti mora upućivati obavezno na pretežnu delatnost koja je uneta u polje PRETEŽNA DELATNOST.

 1. Da li mogu da navedem i druge delatnosti u poslovnom imenu, osim pretežne?

Ako pored pretežne delatnosti želite da u poslovnom imenu navedete i druge delatnosti koje obavljate, možete pored opisa pretežne delatnosti da dodate i precizan ili manje precizan opis tih drugih delatnosti.

Sistem će sam iz polja OPIS PRETEŽNE DELATNOSTI da preslika navedeno u polje POSLOVNO IME gde podnosilac  može samo da doda druge reči, ali neće moći da menja onaj deo poslovnog imena koji ste uneli u polje OPIS PRETEŽNE DELATNOSTI.

 1. Da li mogu da koristim skraćenice u poslovnom imenu kao opis delatnosti, npr. SZR, STR, SUR, odnosno da koristim neodređene formulacije kao što su uslužna radnja, proizvodna radnja?

Ne, opis delatnosti u poslovnom imenu preduzetnika mora da upućuje na pretežnu delatnost u skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti i ne sme da izaziva zabludu u pogledu delatnosti preduzetnika. Takođe, reč samostalna u poslovnom imenu preduzetnika je nepotrebna jer ortačke radnje više nisu previđene zakonom, te je svaka „radnja“ samostalna.

 1. Kako da pronađem u Uredbi o klasifikaciji delatnosti odgovarajuću šifru delatnosti, jer želim da obavljam više sličnih ili različitih delatnosti?

Preduzetnik može da registruje samo jednu pretežnu delatnost. To ne znači da ne može da obavlja i druge zakonom dozvoljene delatnosti za čije obavljanje ispunjava uslove.  Ukoliko želi da ukaže na te druge delatnosti, može to učiniti tako što će u poslovnom imenu dodati pored opisa pretežne delatnosti i reči koje ukazuju na te druge delatnosti koje obavlja. Dakle, potrebno je pretraživati Uredbu o klasifikaciji delatnosti pomoću uopštenih reči, (proizvodnja, trgovina, dizajn) pa u okviru ponuđenih pronaći onu koja je približna onome čime bi se preduzetnik bavio. Možete suziti pretragu navodeći vrstu proizvoda koji bi ste proizvodili. Preporuka je da se ne vrši pretraga unosom cele reči već njenog dela ( plasti, računar, oprem, instalac).

 1. Da li, ukoliko obavljam delatnost na terenu, odnosno delatnost za koju nije potreban prostor, moram da registrujem sedište?

Sedište mora biti registrovano, i ako se delatnost obavlja na terenu. U takvim slučajevima se kao adresa sedišta, u e-prijavu unosi kućna adresa (adresa prebivališta). Sistem po pravilu prepisuje podatak o sedištu iz seta podataka unetih u zaglavlje (Podaci o fizičkom licu preduzetniku). Podnosilac može da izmeni taj podatak ukoliko će delatnost obavljati u određenom prostoru.

 1. Da li mogu da biram datum početka obavljanja delatnosti?

Nije moguće birati datum početka obavljanja delatnosti, to je po pravilu datum donošenja odluke registratora o upisu preduzetnika u registar, ali postoji mogućnost biranja opcije da će se datum početka obavljanja delatnosti prijaviti naknadno.

Mogućnost naknadne prijave početka obavljanja delatnosti se ostavlja podnosiocu za slučaj da nije spreman da otpočne sa radom odmah po donošenju rešenja o registraciji. Na primer: renoviranje lokala nije privedeno kraju ili je obavljanje određene delatnosti koja je navedena kao pretežna uslovljeno dobijanjem saglasnosti ili odobrenja nadležnog organa. U svakom slučaju bez obzira na registraciju, ukoliko početak obavljanja delatnosti nije prijavljen, preduzetnik neće biti zaduživan obavezama javnih prihoda.

 1. Da li penzioner može da osnuje preduzetničku radnju?

Može, ali isključivo starosni penzioner. Penzioneri koji su u invalidskoj penziji ili ostvaruju pravo iz porodične penzije mogu osnivanjem radnje izgubiti naknadu koju ostvaruju po nekom od navedena dva osnova.

 1. Da li mogu da imam dve preduzetničke radnje?

Ne. Sistem  će sam upozoriti podnosioca da je već registrovan kao preduzetnik, i neće moći da podnese prijavu.

J.S. / ”Srpska stvarnost”

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here