Mesto za reklamu
  1. 0 04. 2021.

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о изменама и допунама Закона о култури, којим се детаљно регулишу поједине области културе и стварају законски предуслови за уједначено, системско и ефикасно уређење ове области.

Предложеним изменама продужава се рок за расписивање јавних конкурса за финансирање или суфинансирање културних програма и пројеката, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури, са 30 на 60 дана од усвајања буџета.

Такође се утврђује састав, начин избора и мандат Националног савета за културу. Изменама овог закона предвиђено је да се назив Архива Србије мења у Државни архив Србије, а Народног музеја у Београду у Народни музеј Србије.

Влада Србије усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању допинга у спорту, у циљу усаглашавања са основним принципима новог Светског антидопинг кодекса и најважнијим одредбама којима се ти принципи примењују.

Новим законским решењем, Србија ће усвојити одговарајуће мере на националном нивоу у складу са принципима Светског антидопинг кодекса, које подстичу све облике међународне сарадње усмерене ка заштити спортиста и етике у спорту, као и на размену резултата истраживања.

Усвојен је и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља.

На седници је усвојен и Предлог закона о потврђивању Протокола за измену и допуну Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава о научној и технолошкој сарадњи, којим се ствара нови правни оквир за даље унапређивање укупних билатералних односа у свим областима науке и технологије и обезбеђује заштита интелектуалне својине на одговарајући начин.

Влада је усвојила и Предлог закона о потврђивању Уговора о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Квебека. Овим уговором се на свеобухватан начин уређује остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања, укључујући и права по основу повреде на раду и професионалне болести и здравственог осигурања.

На седници је усвојен Акциони план за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, у периоду од 2021. до 2022. године.

Акционим планом предвиђен је низ мера и активности чија реализација доприноси остварењу три посебно истакнута циља:

  • повећана друштвена инклузија особа са инвалидитетом
  • обезбеђење уживањa права особа са инвалидитетом на пословну способност и породични живот на равноправној основи са другима и ефикасна заштита од дискриминације, насиља и злостављања
  • системско увођење перспективе инвалидитета у доношење, спровођење и праћење јавних политика.

Такође, усвојена је и Стратегија реформе јавне управе за период од 2021. до 2030. године, са Акционим планом за њено спровођење за период од 2021. до 2025. године.

Овом десетогодишњом стратегијом се први пут уводи кровна политика пружања услуга, како би се наставио и унапредио тренд развоја кориснички оријентисаних услуга, увођење стандарда и подизање квалитета у  њиховом пружању грађанима и привреди.

Визија ове стратегије је одговорна и транспарентна јавна управа која пружа квалитетне и лако доступне услуге. Овако успостављена управа је деполитизована, професионална и делотворна и представља основу за промене и реформе неопходне за пуноправно чланство у Европској унији.

Влада је донела одлуку да се Кантону Сарајево упути донација од 20.000 доза вакцина произвођача АстраЗенека како би се помогло грађанима у борби против заразне болести Covid-19.

Такође, на седници је донета одлука да „Сава центар“ у Београду добије статус споменика културе, као један од најуспелијих примера савремене европске архитектуре седамдесетих година прошлог века.

„Сава центар“ као симбол југословенске епохе, у том периоду представљао је најфункционалнији конгресни, пословни и културни центар у Београду, у којем су се одржавале најзначајније међународне манифестације, конференције, концерти и фестивали.

Смиљанићева улица у Београду данас је одлуком Владе проглашена за просторно културно-историјску целину.

„Српска стварност“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here