Mesto za reklamu
  1. 12. 2018.

Скупштина Србије почела је гласање о 62 тачке дневног реда. Усвојен је буџет за 2019. годину. Усвојено је и више закона. Гласање ће потрајати с обзиром да је на све законе поднето укупно 2.007 амандмана. Део опозиције не учествује у раду Скупштине.

Скупштина Србије усвојила је данас Закон о буџету за 2019. годину, којим су предвиђени приходи од 1.246,2 милијарде динара, а расходи од 1.269,1 милијарду, тако да ће дефицит бити 22,9 милијарди динара, што је 0,4 одсто очекиваног бруто домаћег производа (БДП).

Буџет је пројектован на основу процене да ће раст БДП-а следеће године бити 3,5 одсто, а да ће инфлација износити 2,3 одсто.

У буџету су предвиђена средства за повећање плата у јавном сектору од седам до 12 одсто, тако да ће укупан фонд за плате на свим нивоима власти у 2019. години бити већи за 33 милијарде него ове године, док ће за пензије издвајања из буџета и ПИО фонда бити већа за 35 милијарди динара.

За капиталне инвестиције предвиђено је 165,5 милијарди динара, што је 30 одсто више него у овој години.

Парламент је усвојио и Закон о централном регистру обавезног социјалног осигурања, којим ће се ефикасније контролисати наплата доприноса за обавезно социјално осигурање, а поред тога смањиће се и трошкови администрације.

Закон ће обезбедити регулисање размене података у погледу уплате доприноса за обавезно социјално осигурање повезивањем Централног регистра и Пореске управе.

Водиће се регистар запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава.

На седници је усвојен и Закон о накнадама за коришћење јавних добара, који обједињује све накнаде које привредници плаћају, при чему су неке накнаде смањене, а неке укинуте.

Укинуте су накнаде за биогорива, за обавезне резерве природног гаса, за прекомерно коришћење јавног пута, његовог дела или путног објекта и накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута.

У оквиру накнаде за заштиту и унапређивање животне средине брисано је утврђивање те накнаде по основу права својине на непокретности, односно закупа, или коришћења непокретности која се тренутно утврђује према површини стамбеног, односно пословног простора, односно земљишта за обављање делатности.

Смањена је накнада за промену намене шума и шумског земљишта са десетоструке на петоструку вредност основице.

Усвојеним Законом о изменама и допунама Закона о порезу на добит смањене су обавезе пореских обвезника кроз измене начина обрачуна амортизације, а новина је и признавање права на порески кредит у случају новчаних улагања у повећање основног капитала стартап предузећа.

Биће признати трошкови за истраживање и развој у циљу мотивисања предузетника за улагање у истраживачке области, а крајњи циљ је стварање иновативних производа.

Усвојен je и Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, којим је предвиђено даље уједначавање примене пореских прописа и јачање правне сигурности, као и адекватније опорезивање имовине сходно економској моћи пореских обвезника, а најзначајнија новина је да се пореским мерама дестимулише градња без прописане дозволе и непоштовање рокова за градњу.

Скупштина је усвојила и Закон о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, којим је одложено за три године финансијско обештећење власника одузете имовине, тако да треба да почне у децембру 2021. године.

Усвојен је и Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу, који предвиђа оснивање Управе за игре на срећу, као органа управе у саставу Министарства финансија, и прелазак надлежности у области игара на срећу са Пореске управе на Управу за игре на срећу.

Парламент је потврдио и Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, којим су брисане одредбе које прописују надлежност Пореске управе у области игара на срећу.

Најзначајнија новина усвојеног Закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу је дефинисање нове финансијске институције – примарног дилера, чија је сврха да се подстакне ликвидност тржишта државних хартија од вредности и ублажи ризик рефинансирања дуга.

Скупштина је усвојила и Закон о царинској служби због потребе за усаглашавањем са новим Царинским законом Европске уније, као и због отварања Поглавља 29 – Царинска унија.

Изменама Закона о јавној својини, које су такође данас усвојене, омогућено је да друштва капитала основана по Закону о иновационој делатности, чији је један од оснивача Република Србија, покрајина или јединице локалне самоуправе, могу користити и управљати непокретностима у јавној својини, као и да те непокретности могу дати у закуп стартап друштвима основаним по Закону о иновационој делатности у циљу инфраструктурне подршке иновационим делатностима.

Посланици више опозиционих група напустили су седницу јуче јер су незадовојни што је разматрање свих тачака дневног реда било обједињено а време за полемику у појединостима је трошено само на прву тачку.

Они су током ноћи у Скупштини Србије држали конференције за новинаре на којима су говорили о буџету и другим предложеним законима, указујући да им то није било омогућено у пленуму.

 „Српска стварност“ /владасрбије.рс /

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here